tharenfrdeiditjakomsruvi

 

banner กอง ๒๑๐๑๑๘ 0


โครงสร้าง กองสาธารณสุข

ภาพบุคลากร

ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป • กลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข  

  dummy


จ.อ.บำรุง   วงษ์ภูมี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  
เบอร์โทร : ๐๖๕-๔๘๗๘๙๓๙

ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  dummy   

นางสาวปนัทสุ หาระบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เบอร์โทร : -

dummy dummy dummy dummy dummy

นางสาวปนัทสุ หาระบุตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายสุชาญวัชร สมสอน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ว่าง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ

(ว่าง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ

(ว่าง)

นายแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

dummy dummy dummy dummy dummy

นางวรวรรณ วงศ์มณี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววิภาพร สักลอ

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายภูริณัฐ เทียนดี

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาววัชนีย์ จันทร์ปัญญา

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

dummy dummy dummy dummy dummy

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักฉุกเฉินทางการแพทย์

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักฉุกเฉินทางการแพทย์

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักฉุกเฉินทางการแพทย์

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักฉุกเฉินทางการแพทย์

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

dummy dummy dummy dummy dummy

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักฉุกเฉินทางการแพทย์

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักฉุกเฉินทางการแพทย์

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักฉุกเฉินทางการแพทย์

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเดชนรินทร์ หมีเขียว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

dummy dummy dummy dummy dummy

นางสาวศิริพร พันธ์ุน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสมฤทัย  มูลเนียม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ว่าง)

พนักงานขับรถยนต์

(ว่าง)

พนักงานขับรถยนต์

(ว่าง)

คนงานทั่วไป

   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

dummy
 นางสาวศศวรรณ มลมาด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : -

dummy dummy dummy  dummy dummy 

 นางสาวกัญญารัตน์ แก้วแดงดี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ว่าง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายธรานันทน์ อริยพฤกษ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นายดนัย ดินรมรัมย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 นางสาววันเพ็ญ บุณคุ้มครอง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 
dummy dummy dummy dummy  

 นางสาวสุนทรี เจริญวานิช

ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาวเจนจิรา ทรัพย์โชคพูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทีปกร อยู่วัฒนา

พนักงานขับรถยนต์

นางวาห์ทิพย์ บัววิจิตร

คนงานทั่วไป 

 
   กลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข
dummy

 นางรัตนาภรณ์ วัฒนา
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข
เบอร์โทร : ๐๘๖-๓๖๔๗๐๙๖

dummy dummy dummy dummy dummy

(ว่าง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวรัตนาภรณ์ บัวดิษฐ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายกัมปนาท สุรวัตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายกิตติพัฒน์  เลิศไตรกุล

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

(ว่าง)

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

dummy dummy  นายชนบท บัวหลวง dummy dummy 

นางสาวรมิดา ทองชูช่วย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

นางสาวโสภิดา ฟุ้งสุข

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 

นายชนบท  บัวหลวง

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการสาธารณสุข

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

นางสาวลัดดาวรรณ ทราฤทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   

dummy

(ว่าง)

พนักงานขับรถยนต์ 

   
         
    รพ.สต.ห้วยโป่ง    
   

dummy

นางยุพา  นาคตระกูล

ผู้อำนวยการ รพ.สต. ห้วยโป่ง

   
     กลุ่มบริหารสาธารณสุข    

 

dummy

dummy

dummy

 
 

นางสาวกรรณิกา อยู่ถาวร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

(ว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 
     กลุ่มส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค    
dummy dummy

dummy

dummy

dummy

นางสาวมุทิตา เกตุแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายนุสรณ์ เปี่ยมจิตร์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 นางสาวนันทิชา บุปผาอินทร์

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

(ว่าง)

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

(ว่าง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

    กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว    
dummy dummy dummy dummy dummy

นางตรึงตา คัมภีร์พงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวรรษมน ซื่อสัตย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวศศิวิมล เพชรสีม่วง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวจุฑามณี พิมพ์ศักดิ์

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

(ว่าง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

  dummy dummy dummy  
 

(ว่าง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

(ว่าง)

เภสัชกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

(ว่าง)

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 
    รพ.สต.โพธิ์เก้าต้น     
     dummy    
   

นางมาลัยพร ชวานนท์

ผู้อำนวยการ รพ.สต.โพธิ์เก้าต้น

   
    กลุ่มบริหารสาธารณสุข    
  dummy dummy dummy  
 

นายวัชรพล วงศ์เจียม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

(ว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 
    กลุ่มส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค    
  dummy dummy dummy  
 

นางสาวแพรพลอย ลานเลี้ยงชีพ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนวลปรางค์ กล่ำเพ็ชร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวัชรี หุ่นฉัตร

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

 
    กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว     
 dummy  dummy dummy  dummy  dummy 

นางนุศรา พูลสุข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกรรณิกา พรหมแพทย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ว่าง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

(ว่าง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

(ว่าง)

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ/ชำนาญการ

  dummy   dummy  
 

(ว่าง)

เภสัชกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

(ว่าง)

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 
    รพ.สต.บ้านเบิก     
    dummy    
   

นายสมบุญ ออกแมน

ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านเบิก

   
    กลุ่มบริหารสาธารณสุข     
   dummy  dummy dummy   
 

นายนพพร วงษ์พยอม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

(ว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการ)ฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 

(ว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 

 
    กลุ่มส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค     
   dummy  dummy dummy   
 

นางธารินี ใจดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายศักดิ์สิทธิ์ แสงสว่าง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางกนกภรณ์ ตรีเนตร

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

 
    กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว    
dummy dummy dummy dummy dummy

นางไทรงาม บัติทิม

พยาบาลวิชาชีพ

(ว่าง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

(ว่าง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

(ว่าง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ

(ว่าง)

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ/ชำนาญการ

  dummy   dummy  
 

(ว่าง)

เภสัชกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

(ว่าง)

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 
    รพ.สต.บ่อทอง     
    dummy    
   

นายคมสัน สุระเวช

ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ่อทอง

   
    กลุ่มบริหารสาธารณสุข    
  dummy dummy dummy  
 

 นายสุขสำราญ ธนภูมิปัญญา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

(ว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 

 
    กลุ่มส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค    
  dummy   dummy  
 

นางสาวสมฤทัย ปานเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางผจงจิต สดใสญาติ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

 
  dummy   dummy  
 

(ว่าง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

(ว่าง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 
    กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว    
dummy dummy dummy dummy dummy

นางสุพรนภา ชินพร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ว่าง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

(ว่าง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

(ว่าง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ

(ว่าง)

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ/ชำนาญการ

  dummy   dummy  
 

(ว่าง)

เภสัชกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

(ว่าง)

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

    

 สาธารณสุข

67 รพสต ห้วยโป่ง

67 รพสต โพธิ์เก้าต้น

67 รพสต บ้านเบิก

67 รพสต บ่อทอง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account