tharenfrdeiditjakomsruvi

 

banner กอง ๒๑๐๑๑๘ 0


โครงสร้าง กองสาธารณสุข

ภาพบุคลากร

ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป • กลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข  

  dummy


นายวิวัฒน์ ศิริวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  
เบอร์โทร : ๐๘๙-๒๔๔๙๔๘๗

ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  dummy   

นางสาวปนัทสุ หาระบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เบอร์โทร : -

dummy dummy dummy dummy dummy

นางสาวปนัทสุ หาระบุตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ว่าง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ

(ว่าง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ

(ว่าง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ

(ว่าง)

นายแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

dummy dummy dummy dummy dummy

นางวรวรรณ วงศ์มณี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววิภาพร สักลอ

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวพรรณนารา เหล่าพลายนาค

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายภูริณัฐ เทียนดี

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาววัชนีย์ จันทร์ปัญญา

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

dummy dummy dummy dummy dummy

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

dummy dummy dummy dummy dummy 

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวภรภัทร กล่อมเกลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

dummy dummy dummy dummy dummy

นางสาวอัญชลี คงคามี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเดชนรินทร์ หมีเขียว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศิริพร พันธ์ุน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสมฤทัย  มูลเนียม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ว่าง)

พนักงานขับรถยนต์

  dummy dummy    
 

(ว่าง)

พนักงานขับรถยนต์

(ว่าง)

คนงานทั่วไป

   
   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
dummy
 นายวิวัฒน์ ศิริวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : ๐๘๙-๒๔๔๙๔๘๗
dummy dummy dummy  dummy dummy 

 นางสาวกัญญารัตน์ แก้วแดงดี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสิทธิชัย พรหมบุตร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายธรานันทน์ อริยพฤกษ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นายดนัย ดินรมรัมย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 นางสาววันเพ็ญ บุณคุ้มครอง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 
dummy dummy dummy dummy dummy 

 นางสาวสุนทรี เจริญวาณิช

ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาวเจนจิรา ทรัพย์โชคพูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทีปกร อยู่วัฒนา

พนักงานขับรถยนต์

นางวาห์ทิพย์ บัววิจิตร

คนงานทั่วไป 

 
   กลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข
dummy

 นางรัตนาภรณ์ วัฒนา
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข
เบอร์โทร : ๐๘๙-๒๓๕๙๑๕๘

dummy dummy dummy dummy dummy

(ว่าง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นายกัมปนาท สุรวัตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ว่าง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

(ว่าง)

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ/ชำนาญการ

(ว่าง)

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

dummy dummy  dummy dummy dummy 

นางสาววรมิดา ทองชูช่วย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

นางสาวโสภิดา ฟุ้งสุข

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชำนาญงาน 

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

นางสาวลัดดาวรรณ ทราฤทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ว่าง)

พนักงานขับรถยนต์ 

    

 สาธารณสุข

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account