tharenfrdeiditjakomsruvi

 

banner กอง ๒๑๐๑๑๘ 0


โครงสร้าง กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ • ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร • ฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ 

ภาพบุคลากร
สังกัด กองการเจ้าหน้าที่

dummy

 นางศิริพร เกตุมณี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เบอร์โทร : ๐๖๓-๒๑๖๐๗๓๔

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

  dummy 

 นางสาวเสาวณีย์  เสนารายณ์
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
เบอร์โทร : ๐๘๙-๒๓๕๙๑๕๘

dummy

(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ

dummy
 นางสาวนิชานันท์  กองศิริ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

dummy

นางสาวณฐฤทัยธร หริ่งโสภาพลสิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

dummy
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

dummy

นางสาวชนิกานต์ ชัยคิรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
   ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคคลกร

dummy

นางสาวเกษร  หนูดำ
หัวหน้าฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
เบอร์โทร : ๐๘๕-๔๐๔๔๑๔๔

dummy

 นางสาวอัจฉรี  โต๊ะนาค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

dummy

 ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 dummy

 นางธัญลักษณ์  รักกิจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

dummy

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

dummy

 นายเอกพจน์ บุญแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

 
   ฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ
dummy
 นางสาวเกษร  หนูดำ
หัวหน้าฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ
เบอร์โทร :  ๐๘๕-๔๐๔๔๑๔๔

dummy

 นางสาวเกศกนก  ลึกงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

dummy

นางสาวภรณ์ชุดา โสมเขียว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

dummy

นางสาวธนัญญาณ์ ปัญญา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

dummy

นายชุติพัฒน์ วงษ์ภูมี

นิติกรปฏิบัติการ

dummy

นางสาวนันทิกานต์ ภู่ทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

dummy

นางนิติยา  เกตุแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ

dummy

นายบัณฑิต บรรเทิง
พนักงานขับรถยนต์

 dummy

นางสาวศศิธร ฉัยยา
คนงานทั่วไป

 
    

 กองเจ้าหน้าที่

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account