tharenfrdeiditjakomsruvi

 

banner กอง ๒๑๐๑๑๘ 2


          โครงสร้างกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

                 ภาพบุคคลากร
       ฝ่ายนโยบายและแผนงาน • ฝ่ายงบประมาณ • ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

            

dummy
นางสาวผกาทิพย์  บัวดี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทร : ๐๘๓-๐๙๕๑๔๖๘

 

 
             ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
 

dummy

นางสาวสุรีรัตน์ หงส์ทอง 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
เบอร์โทร :  ๐๙๐-๙๗๕๘๐๙๗

 

dummy

นายสรวุฒิ  ฉายสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

dummy

นายธวัชชัย เอ็บศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

dummy

นายเอกภพ  จันมะยม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(ช่วยราชการสำนักงานเลขาฯ)

 

dummy

นายกฤติศักดิ์  ศิริสลุง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    

dummy

นายก่อเกียรติ ซ่อนกลิ่น
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 dummy

นายปรีดา  ลาสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 dummy

นางสิตานัน  ฉิมพาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 dummy

นางสาวแก้วประเสริฐ  น้อยนันตา
เจ้าพนักงานธุรการ 

dummy

นายจิรายุทธ์ อมรนัต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
(ช่วยราชการสำนักงานเลขาฯ)

 

      ฝ่ายงบประมาณ
 

dummy

นายสนธยา  วัฒนมีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
เบอร์โทร :  ๐๙๙-๒๒๕๖๖๙๗

 

dummy

นางจิรพรรณ  เทียนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

dummy

นางสาวครองทรัพย์ วัชพืช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

dummy
นางภัคจิรา  พิมพา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

dummy

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

 

     dummy

นางสาวโมรีรัตน์ ใต้สันเทียะ
   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

          ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
 

dummy

นางพิสมัย พัทธิยา
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
เบอร์โทร :  ๐๘๙-๔๙๙๙๙๖๒

 

 
dummy
นางขนิษฐา  อิ่มหนำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
dummy
นายณัฏฐชนน  เสือพันธ์เจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
dummy
นางสาวสุภาภรณ์  ทรัพย์กุญชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

dummy

นายสรศักดิ์  อ่องสร้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

dummy

นายมาตุภูมิ  คำนวนชอบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

dummy

นายปฏิวัติ  ศริอักษร
พนักงานขับรถยนต์

   

 

กองยุทธกลับสู่ด้านบน

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account