tharenfrdeiditjakomsruvi

E-Service บริการขอใช้สนามกีฬาพระราเมศวร

จองสถานที่ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อการแข่งขันกีฬา การซ้อมกีฬาหรือการจัดกิจกรรม ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

ผู้ใดประสงค์จะใช้สนามกีฬาจังหวัดลพบุรี เพื่อจัดกิจกรรมใด ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ล่วงหน้าก่อนถึงวันจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยให้กรอกแบบฟอร์มขอใช้สนามกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬา การซ้อมกีฬาหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ จาก บุคคล ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ชมรม เอกชน แล้วแต่กรณี ให้ยื่นเอกสารขอใช้จากต้นสังกัด พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวอื่น ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของบุคคลที่ทางราชการออกให้

รายละเอียดค่าธรรมเนียมดูได้ที่นี่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง การบริหารจัดการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้สนามกีฬาจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2561 (คลิกเปิดลิ้งค์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทรศัพท์. 0-3641-1404 ต่อ 108

♦ กรอกแบบฟอร์มที่นี่ ♦

( โปรดเตรียมเอกสารให้พร้อม การกรอกแบบฟอร์มนี้จำเป็นต้องแนบเอกสารสำหรับการขออนุญาต )


ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินแสดงวันที่จัดการแข่งขันกีฬา การซ้อมกีฬา การจัดกิจกรรมต่างๆ

 


 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account