tharenfrdeiditjakomsruvi

logo

 

อำนาจหน้าที่

ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีหน้าที่ช่วยเหลือ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อันเกิดจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้คำปรึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 

injust1

injust2

injust3

 

 

หากประสงค์จะมาติดต่อด้วยตนเอง สามารถติดต่อได้ที่

ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เบอร์โทรภายใน 036-411404 ต่อ 102

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account